RETROVINN gör Energideklaration för byggnader

Innehåll

Om oss Vi gör uppehåll i verksamheten från 15 januari 2010

Kontakter

Bakgrund

Detta behöver vi få veta för att kunna lämna en offert

Hur fungerar RETROVINN HB som ackrediterat kontrollorgan *   

Om oss

Vår verksamhet är numera mest inriktat på Energibesiktningar och Energideklarationer för byggnader. Vi är baserade i Täby och arbetar även i Falkenberg.

RETROVINN HB är av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan, klass Kvalificerad , typ C, med ID -nr 7286.

Vi erbjuder oss göra en energibesiktning av er fastighet, föreslå energisparande åtgärder och inrapportera till Boverket en Energideklaration för byggnader.

Inom företaget har vi en person som är certifierad Energiexpert och som även innehar Riksbehörighet som kvalitetsansvarig enligt PBL

RETROVINN HB har sedan 1990 haft uppdrag inom Byggledning och har också renoverat kulturhus.

Företaget har Konsultansvarsförsäkring hos Folksam.

Ambition

Vi sätter en ära i att erbjuda våra kunder objektiva, tekniskt och kostnadsmässigt optimala lösningar.

Överst på sidan

Kontakter

Besöksadress : Arkenvägen 63, 187 46 TÄBY

Telefon, arbetet 08 - 768 88 07 eller 070 - 667 62 98 ( Peter Finney ).

E-postadress : info@retrovinn.se Webbadress http://www.retrovinn.se

Överst på sidan

Bakgrund

Peter Finney är civ. ing. SVR och är certifierad Energiexpert enligt Lag om energideklaration för byggnader ( Certifikat SITAC 0826/07 ). Han har arbetat med energisparande i byggnader sedan 1975, medverkade vid statens planverk att ta fram de första byggbestämmelser för energihushållning i byggnader. Arbetade med liknande uppdrag1988 – 1993 vid KBS och från 1993 som fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk, bl.a. med Stockholms slott, Naturhistoriska riksmuseet och Kungl. Biblioteket.

Överst på sidan

 

RETROVINN HB

 

 

Detta behöver vi få veta för att kunna lämna en offert :

 

Fastighetens adress

Fastighetsbeteckning

Ägarens/Kontaktpersonens adress

Kontaktpersonens tfn / mobiltfn / ev. e-postadress

Antal byggnader och antal lägenheter

Nybyggnadsår

Uppvärmningssätt

Total boarea (BOA) ungefär kvm

Bra det finns OVK-protokoll från 2007 eller senare

 

Överst på första sidan

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad: 2010-01-22 RetrovinnWe18.htm

 

Företaget innehar F-skattsedel

 

RETROVINN HB

Tel. Bankgiro Org. Nr.

Arkenv. 63 08-768 88 07 91 66 27 – 781

187 46 TÄBY 070-667 62 98 e-mail : info@ retrovinn.se

Överst på första sidan

 

 

Hur fungerar RETROVINN HB som ett Ackrediterat kontrollorgan.

En Certifierad energiexpert knuten till ett Ackrediterat kontrollorgan måste anlitas för att få en Energideklaration för byggnader (SFS 2006:985) utförd och registrerad. Det finns i Sverige f.n. cirka 270 sådana kontrollorgan ackrediterade av SWEDAC, varav ett 60-tal i Stock­holmstrakten.

För alla dessa organ ställs krav på oberoende gentemot uppdragsgivare, ägar- och affärsmäs­siga förhållande samt andra omständigheter. Oberoendet regleras i förordningen och före­skriften om energideklaration, (BFS 2007:4). Oberoendet säkras genom att alla deklarationer ska utföras av ackrediterade kontrollorgan.

Kravet på kompetens hos kontrollorganet skall styrkas genom att minst en person i arbetsle­dande ställning är certifierad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexperter (BFS (2007:5 CEX1).

SWEDACs regler för ackreditering av kontrollorgan är baserade på internationell standard som i svensk version heter SS-EN ISO/IEC EN 17020. När det gäller företag som är ackredi­terade för utförande av Energideklaration för byggnader har SWEDAC gett ut kompletterande regelverk som ska säkerställa att alla företag arbetar efter likartade riktlinjer och uppfyller bestämda krav. Ett av de grundläggande kraven är att det ackrediterade kontrollorganet har ett kvalitetssystem med en kvalitetsmanual som är anpassat till det aktuella företagets verksamhet och som beskriver i detalj hur företaget lever upp till sina åtaganden.

 

RETROVINN HB har en kvalitetsmanual som omfattar 28 sidor och en bilaga med metodbe­skrivning för energibesiktning. Av kvalitetsmanualen framgår :

 

I bilagan med metodbeskrivning för energibesiktning (21 sidor) beskrivs hur vi gör :

Överst på första sidan

UGG UGG UGG UGG UGG Parajumers Parajumers Parajumers Parajumers Parajumers gå ner i vikt crosstrainer hur ska jag äta för att gå ner i vikt hur går man ner i vikt snabbt hur ska man träna för att gå ner i vikt gå ner i vikt snabbt blogg gå ner i vikt program